Free Delivery in Stavanger Area

Terms & Condition

Terms of Sale (Salgsvilkårene)

Betaling / Payment

Prisene oppgitt i dette butikken er totalpriser inklusive merverdiavgift. Transport til alle Norge er addisjon pris. Beløpet trekkes fra Kjøpers konto ved oppgjør i netterminalen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sende

The prices quoted in this store are total prices including value added tax (MVA). Transport to all Norway is addition price. The amount is deducted from the Buyer's account upon settlement in the online terminal.

If a buyer uses a credit or debit card as payment, the seller reserve the purchase price on the card when ordering. The card will be charged the same day the item is shipped.

Levering / Delivering:

Kjøper kan hente vare seg fra lagrehotel. Hvis de betler for levering, Normalt vil vare bli levert i løpet av 3 til 7 dager i alle Norge fra når kunder betaler for levering, men det kan ta lengre tid i forbindelse med offentlige høytider, ferieperioder mv. Det kan også oppstå forhold hos underleverandører eller annet som ligger utenfor vår kontroll, jf. alminnelige kjøpsrettslige regler, som forsinker leveringen. Ved eventuelle forsinkelser vil Kjøper varsles så snart som mulig etter at de er blitt kjent for Selger.

Ved levering må Kjøper så snart som mulig undersøke at vare er i henhold til bestillingen og ikke er blitt skadet under transport. Ved feil eller skade må varen returneres snarest mulig. Dette fås på nærmeste postkontor. Ved andre mangler, se under overskriften ”Reklamasjon, forsinkelse og garanti”.

Buyer can collect goods from storage house. If they pay for delivery, normally goods will be delivered within 3 to 7 days in all of Norway from when customer paid, but it may take longer during public holidays, festive periods, etc. Subcontractors or other matters that may be beyond our control may also arise, cf. general purchasing law rules, which delay delivery. In the event of any delays, the Buyer will be notified as soon as possible after they have become known to the Seller purchasing law rules, which delay delivery. In the event of any delays, the Buyer will be notified as soon as possible after they have become known to the Seller.

Upon delivery, the Buyer must check as soon as possible that the item is in accordance with the order and has not been damaged during transport. In the event of failure or damage, the item must be returned as soon as possible. This is available at the nearest post office. For other defects, see under the heading "Complaint, delay and warranty".

Angrerett / Right of withdraw

Kjøper kan iht. forbrukerkjøpsloven § 41 avbestille kjøpet før varen er levert mot å dekke Selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Dersom varen er levert på tidspunktet for avbestilling, vil det pris for levere tapet normalt være den pris Kunden skal betale for varen. Dersom vi registrerer avbestilling før varen, er levert vil vi refundere hele kjøpsbeløpet.

The buyer can according to Section 41 of the Consumer Purchases Act cancels the purchase before the item is delivered against the Seller's financial loss because of the cancellation. If the item is delivered at the time of cancellation, the price for delivering the item will normally be the loss the customer will pay for the item. If we register cancellation before the item is delivered, we will refund the full purchase amount.

Retur- og Reklamasjonhåndtering / Return and complaint handling

Hvis det er en mangel/feil med varen har du som kunde reklamasjonsrett i 14 dager fra du mottok varen. Vær oppmerksom på at dersom varen er brukt unormalt mye eller ikke til egnet bruk, faller reklamasjonsretten på 14 dager bort.

If there is a defect / defect in the item, you as a customer have a right of claim for 14 days from the time you received the item. ...

Please note that if the item is used abnormally or not for proper use, the 14-day warranty will lapse.

Konfliktløsning / Conflict Resolution

Konflikter skal søkes løst i minnelighet gjennom direkte kontakt mellom Kjøper og Selger. Kjøper kan kontakte Forbrukerrådet for eventuell bistand i tvist med Selger.

Hvis Kjøper og Selger ikke finner en minnelig løsning selv, kan Forbrukerrådet involveres. Begge parter kan be Forbrukerrådet sende tvisten videre til Forbruktertvistutvalget, som er rettskraftig. Partene kan da, innen 4 uker fra vedtak i Forbrukertvistutvalget, eventuelt bringe vedtaket videre til Tingrette

Conflicts must be solved amicably through direct contact between the Buyer and the Seller. The Buyer may contact the Consumer Council for any assistance in dispute with the Seller.

If Buyer and Seller do not find an amicable solution themselves, the Consumer Council can be involved. Both parties may request the Consumer Council to forward the dispute to the Consumer Disputes Committee, which is legally binding. The parties may then, within 4 weeks of a decision in the Consumer Disputes Committee, possibly pass the decision to Tingrette

Personopplsyninger

OdeeFoods følger Norges Privacy Policy. Vi tar kun vare på informasjon som er nødvendig for å gjennomføre og dokumentere handelen i forhold til gjeldende lovverk.

OdeeFoods follows Norge's Privacy Policy. We only retain information that is necessary to conduct and document the trade in accordance with current legislation.

Company Conatct & Other Information:

Odee (Deemendo) Supermarket Odee Foods, Organisation number: 999322328MVA, Address for Pick up: Sjøhagen 11, Stavanger, 4016. Office Address: Skadberg Alle 3E, Sola, 4051. Phone Number: +4798442952 or +4798651829